ปีการศึกษา 2558   สถานะของระบบ ปิดระบบ (offline)    
ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน
     
การเข้าใช้งานระบบ
นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ทำการป้อนข้อมูล เพื่อรายงานตัวเป็นนักเรียน
นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ี้
 1. เข้าสู่ระบบรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา โดยป้อน หมายเลขประจำตัวประชาชน และตัวเลขยืนยัน แล้วคลิก เข้าระบบ
 2. นักศึกษาเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อ งานทะเบียน โทรศัพท์ 053-217708 ต่อ 753
 3. ให้ป้อนประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ข้อมูลผู้ปกครอง แล้วตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนให้ถูกต้องครบถ้วน จึงบันทึกข้อมูล
 4. พิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้
        4.1 แบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา
        4.2 ใบมอบตัว
        4.3 สัญญาค้ำประกัน
        4.4 ใบนำส่งหลักฐานมอบตัว
 5. เข้าระบบพิมพ์เอกสารลงทะเบียน เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ไปชำระธนาคารที่ระบุ
  ในใบแจ้งการชำระเงิน ตามวันที่ที่กำหนด
 6. นำเอกสารที่พิมพ์จากระบบทั้งหมดมาใน วันมอบตัว โดยไม่ต้องเซ็นชื่อในเอกสาร
 
กำหนดการมอบตัว
 • ระดับ ปวช. วันที่ 22 มีนาคม 2558
 • ระดับ ปวส. วันที่ 22 มีนาคม 2558
 
ข้อมูลนักศึกษา
- ข้อมูลนักศึกษาโควต้า จำนวน 754 คน รายงานตัว 754  คน
- ข้อมูลนักศึกษา ปกติ จำนวน 1571 คน รายงานตัว 1571 คน
  หมายเลขประจำตัวประชาชน
- - - - *
 


   
   

ระบบรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการควบคุมดูแลด้านข้อมูลโดยงานวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   ออกแบบและพัฒนาโดย ลานนาโซลูชั่น